Изберете страница

Новини

News

Начало 9 Новини 9 „ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01
Home 9 Новини 9 „ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01
януари 8, 2018

„ОГНЯНОВО К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01

„ОГНЯНОВО-К“ АД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на ОГНЯНОВО-К АД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

В резултат от изпълнението на планираните дейности ОГНЯНОВО-К АД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN ISO 50001, ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 3 368 842.64 лв., от които 1 272 255.15 лв. европейско и 224 515.61 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.11.2018 г.