Изберете страница

Качество и сертификати

Начало 9 За нас 9 Качество и сертификати

Ние можем прецизно да управляваме качеството от добива на суровината до готовия продукт, защото разполагаме с:

   3 собствени кариери с висококачествена суровина

   модерно оборудване и технологии

   контролирани и документирани процеси и процедури

   висококвалифициран персонал

  непрекъснат процес на оптимизация

   опит и традиции в производството

   международния опит на фирмата-майка в мениджмънта, производството и маркетинга

Продуктите на „Огняново К“ отговарят на съвременните европейски стандарти EN 459-1:2010.

БДС EN ISO 50001:2011

През септември 2018 г. „Огняново К“ внедри и сертифицира система за управление на енергията, съгласно изискванията на ISO EN ISO 50001:2011 от TUV Rheinland InterCert, осигуряваща възможност да се следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията.

БДС EN ISO 9001:2015

През февруари 2003 г. фирмата внедри и сертифицира система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO EN 9001:2015 от TUV Rheinland InterCert, осигуряваща висококачествено изпълнение на повишаващите се изисквания на потребителите.
През декември 2003 г. „Огняново К“ внедри и сертифицира система за производствен контрол съгласно „Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Нашите продукти се предлагат на пазара с маркировката за безопасност.

БДС EN ISO 14001:2015

През 2009 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015.

BS OHSAS 18001:2007

През 2011 г. „Огняново К” внедри и сертифицира система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007.