Изберете страница

Служители

Начало 9 Отговорност 9 Служители

Нашите служители са нашия най-ценен капитал. От тях зависи в голяма степен устойчивото развитие на нашата фирма.

Едно от най-важните неща при работата ни с персонала е обезпечаването на здравословни и безопасни условия на труд. Поради това въведохме и сертифицирахме система по стандарта BS OHSAS 18001: 2007. Разработили сме политика с ангажираност на всички нива, а също така цели и програми относно организацията и персонала. Осъществяваме идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието. Стриктно съблюдаваме законовите изисквания, организираме обучение и консултации, поддържаме добра комуникация между всички нива. Осъществяваме оперативен контрол и имаме готовност за извънредни ситуации. Непрекъснато наблюдаваме и измерваме условията на труд и сме готови да предприемем коригиращи и превантивни действия, с цел избягване на инциденти и трудови злополуки. Редовно се извършват одити и преглед от ръководството.
В резултат на всичко това ние постигнахме:
   Намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността на труда
   Удовлетворяване на работниците и служителите от гледна точка на тяхната безопасност и здраве
   Намаляване загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки
Внедрената система BS OHSAS 18001:2007 гарантира пред обществото загриженост и отговорност от страна на „Огняново К” АД и неговото ръководство към трудовия колектив, като така се увеличава кредита на доверие пред бизнес-партньорите и държавните контролни органи.

Обучение и развитие на персонала е другия стълб в нашата работа със служителите ни. Редовно се организират обучения, с цел подобряване квалификацията на служителите.

Ние в „Огняново К” АД се ангажираме да подпомагаме развитието на кариерата на нашите служители, като предоставяме възможност на всеки да се развива професионално. При нас е недопустимо фаворизирането при назначаване, повишение и поощрение. Осигурена е прозрачност при кариерното развитие.