Изберете страница

ЗА „ОГНЯНОВО К“

Начало 9 За нас 9 За „Огняново К“

„Огняново К“ АД  е най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

Ние имаме самочувствие на лидер в бранша, защото разполагаме с:

   два завода

   собствени кариери, разположени в непосредствена близост до производството

   най-съвременното технологично оборудване

   висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип

  автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури

   международния опит на фирмата майка в мениджмънта, производството и маркетинга

„ИНОВАЦИЯ И ТРАДИЦИЯ“ – ключовите думи в нашата фирмена философия, се базират на:

  дългогодишен опит в производството на варови продукти и  инертни материали, съчетан с най-новите световни технологии

  инвестиции в модерно оборудване, в производствени, информационни и управленски технологии и ноу-хау, в обучение и мотивация на персонала

идентификация и пълно задоволяване на конкретните изисквания на всеки отделен потребител

  изгодни финансови условия

  надеждност на доставките

  отговорно отношение към околната среда

Мисия

Да разработва и предлага на бизнеса в България и региона  интелигентни, взаимноизгодни, икономични и екологични решения за управление на киселинността в индустриите, където поддържането им е ключов фактор за ефективността на процесите, както и в областта на неутрализирането на съпътстващи производствените процеси, с вредни за околната среда и човека, компоненти.

Визия

Да изгради основата на модерната българска варова индустрия чрез комбинирането и предлагането на традиционни и модерни технологии за производство, маркетинг и мениджмънт от вдъхновен и мотивиран екип, които да доведат до ефективност на разходите и познаваемост на бранда, по щадящ околната среда начин и с отчитане в максимална възможна степен интересите на обществото.