Изберете страница

Новини

News

Начало 9 Новини 9 Обява
Home 9 Новини 9 Обява
януари 20, 2021

Обява

Във връзка с изискванията на чл.95 (1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Плена България“ ООД гр.София, обявява на заинтересованите лица и общественост, че е осигурен обществен достъп до разработената и внесена в РИОСВ София Информация по Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Усвояване за спомагателни дейности на поземлени имоти с идентификатори 15518.142.329 и 15518.142.324 в землището на село Големо Малово, община Драгоман, включени в концесионна площ „Дръмски връх““.


Информацията е на разположение ежедневно в срок от 01.02.2021 до 28.02.2021г. включително на интернет страниците на РИОСВ София https://www.riew-sofia.org/,  община Драгоман / https://www.obshtinadragoman.com / и дъщерната ни фирма „Огняново К” АД / http://www.plena-bg.com /, както и в рамките на работното време в офиса на фирмата на адрес: гр.София п.к.1301, ул.„Позитано” №7, ет.4, офис 15.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-София, Община Драгоман и „Плена България“ ООД гр.София.